Tillståndsprocessen

Att uppföra och driva vindkraftverk kräver i de flesta fall tillstånd. Tillståndsgivande myndighet är länsstyrelsen i Kalmar län.

Processen med att söka tillstånd är lång och sker i flera steg. Vindkraftverkens förväntade miljöpåverkan vägs mot olika enskilda och allmänna intressen. Som en del av detta genomförs förutom samråd med myndigheter och allmänhet även en rad olika inventeringar och beräkningar. Som exempelvis inventering av fågel, naturvärden och kulturmiljö. Ljud och skuggor från vindkraftverken beräknas vid eventuella närbelägna fastigheter.

Allt detta sammanställs och redovisas i tillståndsansökan.

Tidigt samråd med FSC-certifierade markägare
Skriftligt avtal med berörda markägare
Samråd med Länsstyrelsen och andra myndigheter
Samråd med allmänheten
Tillståndsansökan med tillhörande MKB sammanställs
Ansökan handläggs av Länsstyrelsen. Beslut lämnas
Upphandling, byggstart och driftsättning